2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvurusu


AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURUSU

 

Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde aşağıda belirtilen alanda 100/2000 YÖK doktora bursu başvuruları alınacaktır. Belirtilen başvuru şartlarını taşıyan doktora öğrencileri 22 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne şahsen başvurması gerekmektedir.

 

                              

Alan

Kontenjan

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

3

 

Başvuru Şartları,

1.       T.C. vatandaşı olmak

2.        Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

3.       Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav  Yönetmeliği’nde bulunan doktora programı başvuru şartlarını taşıyor olmak,

4.       Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

5.        Halen devlet yükseköğretim kurumlarında doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

6.        Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

7.       Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (Değişiklik 22.03.2018 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile yapılmıştır.)

 

8.       a. Doktora programı için (Yüksek Lisans derecesi ile başvuran adaylar için);

 

a.1. Tezli Yüksek Lisansını Uzaktan Algılama veya Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında yapmış olmak veya Uzaktan Algılama veya Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında halen devlet yükseköğretim kurumlarında doktora eğitimine devam ediyor olmak ve tez aşamasına geçmemiş olmak.

a.2. Lisans eğitimini Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği alanlarında tamamlamamış olan adaylar, Harita Mühendisliği ABD’nin belirlediği Bilimsel Hazırlık derslerini alacaktır.

b. Bütünleşik Doktora programı için (Lisans derecesi ile başvuran adaylar için);

b.1. Lisans eğitimini Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği alanlarında tamamlamış olmak.

 

9.        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES), sınav yapan kurumun geçerlilik süresi dikkate alınarak ve başvurduğu programın puan türünde; 

 

- Yüksek Lisans derecesi ile başvurularda en az 55 puan almış olmak

- Lisans derecesi ile başvurularda en az 80 puan almış olmak.

 

10.   YÖK’ün kabul ettiği Yabancı Dil Sınavlarından herhangi birinden (YDS ve YÖKDİL) en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmak.

 

11.   Lisans derecesi ile başvuru yapanlar için lisans mezuniyet not ortalaması en az 3,00 (Yüzlük Sisteme göre 76,66) olmalıdır.

 

12.   Başvurular ilgili Enstitülere şahsen yapılacaktır. Başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

13.   Bu başvuru koşullarında hüküm bulunmayan hâllerde, Yürürlükte bulunan “Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirilmesi ALES’ in % 50’u, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u, Mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Adaylar,  değerlendirme notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenir. 

Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşümü YÖK dönüşüm tablosu esas alınarak yapılır.

Mülakat sınavına girmek zorunludur. Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mülakat sınavında 100 üzerinden 50 puandan aşağı alan öğrenci başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 50 olması gerekir.

 Başarı notu aynı puana sahip olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de bütünleşik doktora programları için lisans ve diğer başvurular için yüksek lisans mezuniyet notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

ALES

Mezuniyet Not Ortalaması

Yabancı Dil

Mülakat Sınavı

Değerlendirme Notu

Kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir

% 50

% 20

% 10

% 20

% 100

 

Başvurular 22 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne şahsen yapılacaktır.

Sınav Tarihleri :

25 Şubat 2019 saat 14 : 00 da sözlü mülakat yapılacaktır.

 

Sonuçlar 26 Şubat 2019 tarihinde mesai bitimine kadar açıklanacaktır.

 

100/2000 Doktora Programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1-      “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği ya da “GRE veya GMAT Sınavı Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği,  

2-      “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS/e-YDS)”, “Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı” veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden alınmış en az 55 veya eşdeğeri puan alındığını gösteren sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği, 

3-      Lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği,

4-      Lisans ve/veya yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği. Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan “Diploma Denklik Belgesi”/“Okul Tanıma Yazısı” istenecektir. 

5-      Aday çalışıyorsa çalıştığına dair belge./Çalışmıyorsa SGK tescil kaydı (Hizmet Dökümü)

6-      1 adet fotoğraf. 

7-      Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

      USUL VE ESASLAR